YAZILARIM

Akın Gencer ŞENTÜRK

 

 

 

 

05.12.2019

Bir Kavramın Evrimi: Vergi İncelemesine Başlama Tarihi (Ve Tespit Şekli)

15.11.2019

“Haksız Yere Geri Verilmesine Sebebiyet Verilen Vergileri” İade Etmek İsteyen Mükelleflerin Sistemle Mücadelesi

08.11.2019

Yıl İçinde İşveren Değişikliği Nedeniyle Yıllık Beyanname Verilmesi Konusundaki Tartışmaların, 3218 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Ücretler Özelinde Ele Alınması

14.09.2019

Güncel Bir Sorun: Yıl İçinde İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergileme

16.07.2019

Bir Anomali: Takdire Sevk Nedeni İle Duran Zamanaşımı Süresi İçinde Defter ve Belge İbrazının Talep Edilmesi

17.06.2019

3568 Sayılı Meslek Kanunu’nun 30. Yılında, Meslek Kuruluşlarında Seçme ve Seçilme Özgürlüğü Üzerine Bir Değerlendirme

01.02.2019

Tüketim Ödüncüne Konu Olan “Para”nın Vergi Hukuku Yönünden Durumuna Dair Kısmi Bir “Derleme”: (Sonucu olmayan bir yazı)

25.01.2019

Konkordato Kapsamındaki Alacakların “Şüpheli Alacaklar” ve “Değersiz Alacaklar” Müesseseleri Yönünden İrdelenmesi

07.01.2019

Vergi Kaçakçılık Suçlarının Yargılama Şartı Olan “Mütalaa”, Bir İdari İşlem Olarak İdari Yargı Denetimine Tabi Olmalıdır

03.01.2019

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İlişkili Kişiler” İle İlgili Borçlanmalara Dair Hükümleri, “Tefecilik Suçu” Yönünden Bir Hukuka Uygunluk Nedenidir

20.12.2018

“Vergi Kesenlerin Sorumluluğu” Başlıklı Vergi Usul Kanunu’nun 11. Maddesine Eklenen Son Fıkra Üzerine Bir Değerlendirme

05.12.2018

Bir Genel Tebliğin Yargı Tarafından İptali Halinde Oluşacak Hukuki Durum

03.12.2018

Tüzel Kişi Tacirlerin Banka ya da Finans Kuruluşları Dışındaki Kaynaklardan Yaptığı Borçlanmalarda Bir Tehlike

29.11.2018

Grup Şirketlerinden ya da Ortaklardan Yapılan Döviz Borçlanmalarının Türk Lirasına Dönüştürülmesi Konusunda Belirsizlik ve Olası Vergisel Sorunlar

23.11.2018

Mülkiyeti Hazine’ye Ait Arazi Üzerine Kurulmuş Serbest Bölge’de Faaliyette Bulunan Şirketin, “Üst Yapı Kullanım Hakkı”nı Devir Karının “Yenileme Fonu”na Ayrılması Mümkün müdür?

19.11.2018

İşletme Faaliyetlerinden Doğan “Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları” İle “Konfeksiyon Kırpıntıları”nın Satışında İndirim KDV İptali Gerekli midir?

16.11.2018

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kanun Hükmünde Kararnamesi, Yönetmelik ve Kararı (Kavramlara Dair Bir Bilgilendirme)

05.11.2018

“İflas”ın Amme Alacaklarının Tahsilinde Zamanaşımına Etkisi

15.10.2018

Serbest Bölgelerde Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi Yükümlülüğü Üzerine

12.10.2018

Kambiyo Mevzuatı Açısından Türkiye’de Yerleşik Kişiler

10.10.2018

Dövizli İşlemler Bakımından Hizmet ve Hizmet Teslim Sözleşmeleri: Kavramların Hukuk Dili Dışında Kullanımının Sakıncalarına “Hizmet Sözleşmesi” Örneği

06.10.2018

Şerhli “Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesine Dair Bakanlık Tebliği” (2018-32/51)

25.09.2018

İhracat Mal Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Türk Lirasına Çevrilmesi Hakkında Bakanlık Tebliğinin Yetki Yönünden Değerlendirilmesi

17.09.2018

Sözleşme Düzenleme Sınırlamasının Analizi ve Uyarlama Stratejisi

14.09.2018

Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanmasında Damga Vergisi Planlama Seçenekleri

13.09.2018

Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi ve Muhtemel Uyarlama Davaları

11.09.2018

Blockchain Kullanımı, Vergi Suçu ve Hapis Cezası Riski

18.04.2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanacak “Vergi İndirimi” Üzerine Değerlendirmeler

15.05.2017

Yargı Kararları Işığında: “Müstakbel” (veya “Muhtemel”) Alacak Haczi

16.03.2017

6736 Sayılı Kanun Kapsamında İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Düzeltilmesi Sırasında Ayrılan Karşılıkların Durumu

27.02.2016

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun Dışında Diğer Kanunlarda Yer Alan Alacağın Tahsili / Tazmini İle İlgili Hükümlerin “Vergi” Alacaklarının Tahsilinde Uygulanıp Uygulanamayacağı

05.09.2016

Vergi Hukukunda Ödeme Emrine İtiraz (?) İle İlgili Normlar, Birey Açısından Öngörülemez Bir Durum Yaratmaktadır

13.10.2015

Avukatlık Karşı Vekâlet Ücretleri İle İlgili Belge Düzeni Konusunda Karmaşa

07.01.2015

Vergi Usul Kanunu’nun “Düzeltmede Zamanaşımı” Hükmü Üzerine Bir Değerlendirme

04.04.2014

Serbest Bölgelerde İstisna Uygulanan Ücretlere Ait (Stopaj) Gelir Vergisi İşçiye mi / İşverene mi Aittir?

07.02.2013

Kurum Aktifinde Kayıtlı Taşınmaz Satışlarında Katma Değer Vergisi İstisnası Üzerine Bir Yorum (veya Terimlerin Zulmü)

07.12.2012

Vergi Yargısında: Tek Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Dava Açılması

26.09.2012

Vergi Ceza Sistematiği İçinde Özel Usulsüzlük Cezalarının Yeri

06.07.2012

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Ruhu: İndirim Müessesesi ve Verginin Yansıması

14.05.2012

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında Anayasa Üzerinden Bir Değerlendirme

18.04.2012

Transfer Fiyatlandırması Yolu İle Örtülü Kazanç Dağıtımı İddiası, “Sahte” veya “Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge” İddiası İle Bir Arada Değerlendirilemez

21.03.2012

“Şüpheli Alacaklar” Uygulaması Zemininde: Vergi Kanunlarının Yorumu Üzerine Bir Monografi

13.03.2012

Adi Ortaklıklarda Vergi ve Dava Ehliyeti (Kavramlar Üzerinden Bir Analiz)

16.09.2011

Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İle İstihdam Ettikleri Personele Yönelik İstisnalar Farklı Düzenlenmiştir

15.06.2011

Yeminli Mali Müşavirler, Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Faili Olabilir mi?

02.06.2011

Algıda Seçicilik Zemininde Bir Analiz: Teminat Mektubu Giderlerinin Yansıtılmasında Vergi Uygulamaları

15.04.2011

"Haksız Çıkma Zammı"nın 6111 Sayılı Yapılandırma Kanunu Karşısındaki Durumu

09.03.2011

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında, Yargılamanın Bulunduğu Aşamalara Göre Farklı Uygulama Yapılması, Temel İlkelere Aykırılık Teşkil Etmez

26.01.2011

Vergi Yargısında Verilen Kararlar ve Kavramlar Üzerine… (Kabul / Red – Onama / Bozma…)

28.12.2010

İmalat, İmalatçı, Fason İmalat ve Benzeri Kavramlar Üzerinden Serbest Bölgelerde Uygulanan, (Ücret) Gelir Vergisi İstisnasının İrdelenmesi

08.10.2010

Anonim Şirketlerin Ödenmemiş Vergi Borçlarından Sorumlulukları Yönünden Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Murahhasların Durumu

14.04.2010

Vergi ve İlişkili Olarak Ceza Hukuku Yönünden Suçların Birleşmesi: (Bir Koyundan İki Post Çıkmaz ya da “Non bis in idem”)

18.03.2010

Emlak Vergisine Esas Değerlerin Tespitine Karşı Bireysel Dava Açma Hakkının Kullanıl(Ama)ması

11.03.2010

Tevkif Yoluyla Vergilenen Ücretlere İlişkin Vergi Davalarında Dava Açma Süresi ve Davacının Kimliği Üzerine Tartışmalar (Mükellef, Sorumlu Ve Ehliyet Kavramları Üzerine…)

02.02.2010

İstisna Edilmiş İşlemlere İlişkin Yüklenilen KDV’nin, “İndirim” Olarak Kullanılmış Olması, Düzeltme Beyannamesi Verilerek Tercihin “İade” Yönünde Değiştirilmesine Engel Değildir

28.12.2009

Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının, Vergi Hukuku Uygulamalarına Yansıması: Güncel Bir Değerlendirme

22.12.2009

Vergi Hukuku’nda Hak Aramanın Bir Cezası Var : “Haksız Çıkma Zammı”

16.12.2009

Vergi Borcunun Ödenmesinden; A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Limited Şirket Ortak ve Müdürleri Gibi “İkincil”, SMMM ve YMM Gibi “Müteselsil” Sorumlu Olanlar Hakkında Cebren Tahsil Şekillerinin Uygulanabiliyor Olması, Bunlar Hakkında Amme Alacağının Korunması Yöntemlerinin Uygulanmasına Cevaz Verir mi? —Yeni Bir Kavram: Potansiyel Vergi (Amme) Borçluluğu—

15.12.2009

“Hisse Senedi”, “İştirak Hissesi” ve “İlmühaber”lerin Teslim, Satış ve Değişimi: Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunları Düzenlemelerinin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi

15.12.2009

Kanuni Temsilci ya da Limited Şirket Ortağı Gibi Vergi Borcunun Ödenmesi Yönünden İkincil Sorumluluğu Olanlar Hakkında Yapılan Takiplerde Göz Ardı Edilen Bir Müessese: Zamanaşımı

23.11.2009

Bir Hukuka Uygunluk Sorunu: Vergi İnceleme Tutanakları Üzerinden İfade-Beyan ve İkrar Kavramlarının İrdelenmesi

30.10.2009

Amme Alacaklarının Tahsilinde Teminat Uygulamasının İki Sorunlu Alanı: Hisse Senetleri ve Banka Teminat Mektupları

06.10.2009

Amme Alacaklarının Korunması Yöntemlerinden “Teminat İsteme” Uygulamasının, İhtiyati Tahakkuk - İhtiyati Haciz Müesseseleri İle Bağlantısının Ortaya Konulması ve Bir İdari İşlem Olarak Vergi Hukuku Yönünden İrdelenmesi

02.10.2009

Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemelerin, Yasama-Yürütme-Yargı Arasındaki Medeni İşbölümü ve İşbirliği Açısından İrdelenmesi

25.08.2009

Vergi (Ceza) Hukuku Uygulamasında Bir Fenomen: Hesap ve Muhasebe Hilesi

07.07.2009

Vergi (Amme) Alacaklarının Tahsili Uygulamalarında: “Tasarrufun İptali Davaları”

13.05.2009

Kamu Görevinden Ayrılanların, 3568 Sayılı Kanun’a Göre Meslek Mensubu Olarak Faaliyet Göstermelerinde Hukuken Bir Sınırlama Bulunmamaktadır

03.03.2009

Satılan Malların Tesliminin Yedi Günden Fazla Sürmesi Durumunda Sevk İrsaliyesi ve Fatura Düzenlenmesinde Yaşanan Sorunlar

02.02.2009

İflasın Ertelenmesi Müessesesinin Genel Hukuki Esasları ve Vergi Hukuku Yönünden Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamasına Etkisi

20.10.2008

Beyanname ve Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Düzenlemelerde Yaşanan Karmaşa ve Çelişkiler

14.10.2008

İdarenin “Yetki Gaspı”na Örnek Bir Uygulama: Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarda KDV İstisnası İle İlgili Genel Tebliğler

22.09.2008

Arsa Tapu Kaydı ya da İnşaat Ruhsatı Münhasıran Kendi Adına Kayıtlı Olmayan Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Uygulamasına İlişkin Sorunlar

18.09.2008

Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğuna İlişkin “Kanuni” Düzenlemelerin “Hukukiliği” Sorunu

30.06.2008

Evrensel İnsan Haklarından Olan “Adil Yargılama” Hakkı, Vergi ve Yargılaması Hukukunda da Uygulanmalıdır

 

 

 

 

 

gmail icon ile ilgili görsel sonucuİlgili resimtwitter icon ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az…

 

Nietzsche

 

Kendine yeni bir yol arayan kişi, önce,
kendinden önce yürünmüş yollara bir bakar
– kendi yürümek isteyebileceği yola benzer
bir yol bulmak için; çoğunlukla da bulur –
ama, acaba, o bulduğu yol(lar),
tam da bulduğu yol(lar) olarak,
kendi aradığı yola aykırı değil mi? –
yeni bir yol aramıyor muydu, arayan kisi
– ne işi var öyleyse, eski (yürünmüş)
yollarda?

 

Oruç Aruoba